(058) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (058) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (058) 3.827443;  Lĩnh vực CST (058) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (058) 3.823167. Hotline: (058) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Cải cách thủ tục hành chính


Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng: 11/21/2016 3:37:08 PM

Các thông tin liên quan đến cải cách Thủ tục hành chính của BHXH Khánh Hòa


 Bảo hiểm xã hội Việt Nam cải các hành chính


 UBND tỉnh Khánh Hòa cải cách hành chính


 Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa

Các văn bản cải cách hành chính:
1. Nghị quyết 19-2016/NQ-CP
2. Quyết định 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại một số quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT
3.
Quyết định 828/QĐ-BHXH  của BHXH Việt Nam về Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

4. Quyết định 1055/QĐ-BHXH (Biểu mẫu kèm theo)về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam .
5. Quyết định 636/QĐ-BHXH, Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Kết quả cải cách hành chính
1. Các quy chế phối hợp do BHXH tỉnh Khánh Hòa chủ trì
2. Quyết định 54/QĐ-BHXH V/v ban hành quy chế thực hiện cơ chế và tổ chức, hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của BHXH tỉnh Khánh Hòa
3- Quyết định 68/QĐ-BHXH V/v Ban hành chương trình công tác trọng tâm 2017 của BHXH tỉnh Khánh Hòa.
4- Kế hoạch 04/KH-BHXH, cải cách hành chính năm 2017
5- Kế hoạch 05/KH-BHXH, Công tác tuyên truyền năm 2017
6- Kế hoạch 06/KH-BHXH, Công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017
7- Kế hoạch 07/KH-BHXH, Kiểm tra, rà soát văn bản do BHXH tỉnh ban hành năm 2016
8- Kế hoạch 11/KH-BHXH, Kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017-03-17
9- Kế hoạch 12/KH-BHXH, Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của BHXH tỉnh Khánh Hòa năm 2017