(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Cải cách thủ tục hành chính


Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng: 11/21/2016 3:37:08 PM

Các thông tin liên quan đến cải cách Thủ tục hành chính của BHXH Khánh Hòa


 Bảo hiểm xã hội Việt Nam cải các hành chính


 UBND tỉnh Khánh Hòa cải cách hành chính


 Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa - Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng

Các văn bản cải cách hành chính của cấp trên ban hành:
1. Nghị quyết 19-2016/NQ-CP
2. Quyết định 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại một số quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT
3.
Quyết định 828/QĐ-BHXH  của BHXH Việt Nam về Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

4. Quyết định 1055/QĐ-BHXH (Biểu mẫu kèm theo)về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam .
5. Quyết định 636/QĐ-BHXH, Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
6. Công văn 8236/UBND, V/v thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ
7. Nghị Định 92/2017/NĐ-CP, Sửa đồi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Các văn bản cải cách hành chính của BHXH tỉnh Khánh Hòa ban hành
1. Các quy chế phối hợp do BHXH tỉnh Khánh Hòa chủ trì
2. Quyết định 54/QĐ-BHXH V/v ban hành quy chế thực hiện cơ chế và tổ chức, hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của BHXH tỉnh Khánh Hòa
3- Quyết định 68/QĐ-BHXH V/v Ban hành chương trình công tác trọng tâm 2017 của BHXH tỉnh Khánh Hòa.
4- Quyết định 145/QĐ-BHXH, V/v ban hành quy chế quản lý, chỉ đạo Cải cách hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa.
5- Quyết định 146/QĐ-BHXH, V/v kiện toàn ban chỉ đạo và cán bộ tham mưu, giúp việc về cải cách hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa
5- Kế hoạch 04/KH-BHXH, cải cách hành chính năm 2017
6- Kế hoạch 05/KH-BHXH, Công tác tuyên truyền năm 2017
7- Kế hoạch 06/KH-BHXH, Công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017
8- Kế hoạch 07/KH-BHXH, Kiểm tra, rà soát văn bản do BHXH tỉnh ban hành năm 2016
9- Kế hoạch 11/KH-BHXH, Kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017
10- Kế hoạch 12/KH-BHXH, Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của BHXH tỉnh Khánh Hòa năm 2017
11- Quyết định 1614/QĐ-UBND, Phê duyệt kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017.
12- Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng tới năm 2020.
13- Thông báo 195/TB-BHXH, Kết luận cuộc họp chuyên đề về cải cách hành chính
14- Quyết định 623/QĐ-BHXH, Ban hành quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của phòng nghiệp vụ và BHXH cấp huyện
15- Công văn 626/BHXH-TNTKQTTHC, Xin ý kiến về CCHC 2017
16-Quyết Định 790/QĐ-BHXH Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa
17-Quyết Định 713/QĐ-BHXH Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017
18-Quyết Định 1253/QĐ-BHXH Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính tại BHXH Khánh Hòa
19-Thông báo 1223/TB-BHXH Thông báo cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, 4 của BHXH tỉnh Khánh Hòa
20-Báo cáo 15/BC-BHXH Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017
21-Báo cáo 52/BC-BHXH Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017
22-Báo cáo 952/BC-BHXH Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2017